Statut Fundacji Trifolium

STATUT FUNDACJI TRIFOLIUM

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja pod nazwą “Fundacja Trifolium” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
§2
Fundacja ma osobowość prawną.
Fundacja może tworzyć stałe lub czasowe oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. Rozwoju Regionalnego.
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę wraz z danymi identyfikującymi Fundację. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji
§3
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą Fundacji jest Baranowo.

 

ROZDZIAŁ II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4
Fundacja została powołana w celu wspierania rozwoju regionalnego poprzez:
Pomoc przy realizacji różnorodnych form aktywności lokalnej, w szczególności podnoszenia kwalifikacji i promocji przedsiębiorczości.
Kreowanie postaw aktywności zawodowej szczególnie wśród dzieci i młodzieży, wspieranie ich dalszej aktywności zawodowej i poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce.
Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka, wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym.
Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem zdrowia psychicznego.
§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
w zakresie działalności nieodpłatnej:

1. Działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów, w tym z zakresu kształcenia ustawicznego.
2. Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia, w tym także organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego.
3. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.
4. Organizowanie i wspomaganie rzeczowe, praktyk i staży zawodowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności.
5. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej.
6. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej.
8. Prowadzenie akcji promujących poprawę systemu edukacji w szczególności zachowań przedsiębiorczych.
9. Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie działalności badawczej.
10. Udzielanie stypendiów/grantów osobom fizycznym lub darowizn/grantów na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
11. Kompleksowe wsparcie migrantów ekonomicznych oraz prowadzenie działań sprzyjających rozwoju wielokulturowości.
w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego:
12. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.
13. Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych
14. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej.
15. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.

 

ROZDZIAŁ III. Majątek i dochody Fundacji

§ 6
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 3 500 zł ( słownie trzy tysiące pięćset złotych ), wymieniony w akcie jej ustanowienia oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 7
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 8
Dochody Fundacji pochodzą z:
darowizn, spadków, zapisów,
subwencji osób trzecich,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 9
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 10
Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ III a Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 11
1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, usługową i handlową, w tym w obrocie gospodarczym z zagranicą w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów Fundacji.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione jednostki gospodarcze oraz uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 12
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

ROZDZIAŁ IV Organy i sposób zorganizowania Fundacji.

§ 13
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

 

ROZDZIAŁ IV a. Rada Fundacji

§ 14
Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób.
W skład Rady Fundacji wchodzi z mocy Statutu przedstawiciel Fundatora oraz wybrane przez niego osoby fizyczne lub prawne.
Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
Szczegółowy tryb działania Rady Fundacji określa “Regulamin Rady Fundacji”.
Członkowie Rady Fundacji:
nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
za wykonywanie funkcji Członka Rady Fundacji oraz za udział w posiedzeniach członkowie Rady Fundacji nie otrzymują wynagrodzenia.
Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w pkt. 1 i 2 i po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
§ 15
Pracą Rady Fundacji kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji Przewodniczący Rady Fundacji.
§ 16
Kadencja Rady Fundacji wynosi 3(trzy) lata. Osoba przystępująca do Rady Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem upływu tej kadencji. Nie wyklucza to możliwości wybrania tej osoby do Rady na czas trwania następnej kadencji.
Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą upływu kadencji, złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady z ważnych przyczyn. Odwołania Przewodniczącego Rady Fundacji dokonuje Rada Fundacji uchwałą podjętą większością 3/4 głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
§ 17
Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa,
powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji,
wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd programów działania Fundacji,
uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu, co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków
ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
ocena rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, oraz o utworzeniu oddziału Fundacji,
ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ IV b. Zarząd Fundacji

§ 18
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 1 ( jednego) do 5 (pięciu) osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu.
Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.
§ 19
Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Fundatora.
Fundatorowi przysługuje prawo powołania i odwołania Honorowego Prezesa Fundacji.
§ 20
Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.
§ 21
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
§ 22
Zarząd Fundacji:
reprezentuje ją na zewnątrz,
opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
występuje z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji,
powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

§ 23
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
§ 24
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
§ 25
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 26
Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.
§ 27
Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

ROZDZIAŁ V Zmiana statutu

§ 28
Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe

§ 29
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.
§ 30
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.