Sprawozdania z działalności Fundacji Trifolium

FUNDACJA TRIFOLIUM

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2017

 

Niniejsze sprawozdanie jest  jednocześnie  sprawozdaniem z działalności Fundacji za rok 2017 oraz sprawozdaniem merytorycznym Fundacji za rok 2017.

 

Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, sprawozdanie to jest sprawozdaniem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Skierowane jest ono do Ministra Pracy i Polityki Społecznej jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji zgodnie z § 2 pkt 4 statutu Fundacji. Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (dalej: „rozporządzenie„).

 

Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: „ustawa„). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją pożytku publicznego, sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez ministra w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy.

 1. Informacje ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)

Nazwa:  Fundacja Trifolium

Siedziba:  Baranowo

Adres:  ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo

Adres do korespondencji: ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo

Adres poczty elektronicznej:  biuro@fundacjatrifolium.org.pl

 

Data wpisu w KRS: 09 stycznia 2014 roku

Numer KRS: 0000492686

Numer REGON:   30264308100000

1.  Informacje o członkach zarządu: 

Anna Łoszczyńska – Prezes

Joanna Bociąg – Wiceprezes

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

w zakresie działalności nieodpłatnej:

1.  Działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów, w tym z zakresu kształcenia ustawicznego.

2.  Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia, w tym także organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego.

3.  Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.

4.  Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych.

5.  Organizowanie i wspomaganie rzeczowe, praktyk i staży zawodowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności.

6.  Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej.

7.  Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.

8.  Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej.

9.  Prowadzenie akcji promujących poprawę systemu edukacji w szczególności zachowań przedsiębiorczych.

10.  Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie działalności badawczej.

11.  Udzielanie stypendiów/grantów osobom fizycznym lub darowizn/grantów na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego:

12.              Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.

13.              Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych

14.              Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej

15.              Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.

 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych ( § 2 pkt 2 rozporządzenia)Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów

W roku 2017 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:

„Analiza satysfakcji pracownika” – projekt nieodpłatny skierowany do przedsiębiorstwa „ProData” w Poznaniu oraz częściowo odpłatny, dla przedsiębiorstwa „Vector” w Tarnowie Podgórnym

Celem projektu było poznanie w sposób anonimowy opinii pracowników na temat ich jakości pracy i rzeczywistych potrzeb. Badanie zostało poprzedzone wywiadem z zarządami obu firm a następnie przeprowadzone z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego. Przeanalizowane odpowiedzi pozwoliły na wskazanie obszarów rozwoju obu pracodawcom w celu podniesienia motywacji zatrudnionych pracowników a pracownicy poznali ogólny obraz sytuacji wewnętrznej organizacji, w której pracują

Projekt odbył się 24.04 – 1.06 – ProData;  14.11 – 19.12 – Vector

„Aktywizacja zawodowa kobiet” – projekt dofinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Celem realizacji zadania było zwiększenie poczucia własnej wartości kobiet wracających na rynek pracy, ograniczenie lęku związanego z powrotem na rynek pracy, przekazanie wiedzy z zakresu prawa pracy nt. przysługujących kobietom praw, przekazanie wiedzy nt. różnorodnych narzędzi umożliwiających powrót na rynek pracy, wzmocnienie kompetencji społecznych. Założone treści merytoryczne zostały przekazane w wyznaczonym terminie i w wyszczególnionych zajęciach. Wymiernym sukcesem było uzyskanie zatrudnienia jednej z uczestniczek po skorzystaniu ze wskazówek udzielanych w trakcie trwania projektu. Uczestniczka projektu widzi wyraźny związek pomiędzy pomyślnym przejściem procesu rekrutacji a nabytymi treściami w procesie szkoleniowym. Pozostałe uczestniczki nabyły umiejętności autoprezentacji i tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Projekt odbył się 02.01 – 31.07 na terenie Świetlicy wiejskiej w Baranowie

 

“Super Senior” – projekt dofinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Celem realizacji zadania było zwiększenie umiejętności komunikacyjnych osób w wieku 60+, ograniczenie lęku związanego z komunikowaniem wrażliwych treści, przekazanie wiedzy z zakresu asertywności i typologii komunikacji w oparciu o teorię Junga. Celem prowadzonych warsztatów było przekazanie wiedzy nt. różnorodnych narzędzi umożliwiających podniesienie efektywności komunikacyjnej i wzmocnienie więzi społecznych. Założone treści merytoryczne zostały przekazane w wyznaczonym terminie i w wyszczególnionych zajęciach.

W związku z realizacją zadania uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesu komunikacji i rodzaju komunikatów
 • barier w komunikacji
 • zasad efektywnej komunikacji w oparciu o podział na typy kolorystyczne – na podstawie testu Taylora Hartmana uczestnicy określili reprezentowany przez siebie kolorystyczny typ komunikacji, a także rozpoznały poszczególne typy komunikacji w najbliższym otoczeniu
 • zasad asertywnej komunikacji
 • metod przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów
 • etapów budowania poczucia własnej wartości/ wysokiej samooceny
 • projekt obejmował 2 spotkania każde po 4 godziny szkoleniowe

Projekt odbył się 02.01 – 30.11 na terenie Świetlicy wiejskiej w Baranowie

 

“Bądźmy razem nie tylko na święta czyli sztuka komunikacji międzypokoleniowej” – projekt dofinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Przeprowadzone warsztaty dla grupy 15 osób miały na celu zrozumienie charakterystycznych  cech przedstawicieli pokoleń z jednej rodziny, przyswojenie różnych sposobów komunikacji, odszukanie płaszczyzn porozumienia i nabycie możliwości czerpania z różnorodnych umiejętności wynikających z wieku. Również akceptowanie dorosłości i związanej z tym niezależności.

Projekt odbył się 06.11 – 30.12 na terenie świetlicy wiejskiej w Baranowie

 

„Przekuć pasje w biznes”- projekt dofinansowany z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne

Celem nadrzędnym projektu było zapoznanie uczestników z narzędziami koncepcyjnymi, ułatwiającymi realne oszacowanie wartości pomysłu na własny biznes, ze szczególnym naciskiem na analizę oczekiwań rynkowych, słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT), diagnozę potrzeb grupy docelowej, opracowanie pod kierunkiem doświadczonych moderatorów profesjonalnego biznes planu. W ramach 3 spotkań przewidziane były warsztaty z obszarów: analizy strategicznej rynku, tworzenia biznes planu, marketingu i księgowości.

Grupą odbiorców byli mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne i okolic (do 20 osób), którzy mieli pomysły na rozwój własnych biznesów ale potrzebują wsparcia merytorycznego, aby rozpocząć. Grupa uczestników była mocno zróżnicowana. Znaleźli się w niej kilkuletni przedsiębiorcy, osoby z pomysłem nie mający przekonania ani pomysłu jak zacząć. Znaleźli się i tacy, którzy pracują w korporacjach, chcą otworzyć własny biznes ale nie wiedzą od czego zacząć.

Projekt odbył się 02.10 – 29.12 na terenie Świetlicy wiejskiej w Baranowie

 

 1. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W 2017 r. w Fundacja podpisała następujące umowy:

Umowy z Gminą Tarnowo Podgórne na realizację zadań publicznych

Oraz umowy z przedsiębiorstwami na przeprowadzenie nieodpłatnych i częściowo odpłatnych projektów

 

 1. Działalność gospodarcza (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

W roku 2017 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

 

 1. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)

By zrealizować swoje cele statutowe, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych opartych na współpracy między społecznościami lokalnymi,
 2. prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z celami działania Fundacji,

 

 1. Odpisy uchwał zarządu fundacji (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

W roku 2017 zarząd Fundacji podjął uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2016

 • Uchwała nr 1/2017 Rady Fundacji TRIFOLIUM z dnia 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2016
 • Uchwała nr 2/2017 Rady Fundacji TRIFOLIUM z dnia 28 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2016

oraz

 1. Informacja o przychodach (§ 2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 ustawy)

W roku 2017 uzyskano przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 37 990,00 złotych. Nie prowadzono działalności gospodarczej.

 

 1. Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 lit. c ustawy)
 • Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 36 744,92 złotych,
 • koszty administracyjne wyniosły 5 609,53 złotych,
 • koszty działalności gospodarczej 0,00 złotych,
 • a pozostałe koszty 0,00złotych.

 

 1. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-d rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 4 ustawy)

W roku 2017 r. Fundacja nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę, zatrudniała  pracowników na umowę zlecenie celem realizacji działań statutowych. Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych organów Fundacji. W ramach działalności Fundacji w roku 2017 działało 4 wolontariuszy w rozumieniu ustawy.

 

 1. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j rozporządzenia)

Fundacja w roku 2017 nie udzielała pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2017 roku środki pieniężne wynosiły 732,35 zł. Fundacja w roku 2017 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych. Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywa Fundacji wynosiły 732,35 złotych, zaś zobowiązania Fundacji wynosiły 0,00 złotych.

 

 1. Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. d ustawy)

W roku 2017 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

 

 1. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 rozporządzenia)

W ciągu roku były składane deklaracje rozliczeniowe.

 

 1. Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f ustawy)

Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2017.

 

 1. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy)

Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2017 przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie wydatkowała pochodzących stąd środków). Fundacja nie korzystała w roku 20167z uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 lit e ustawy.

 

Baranowo, dnia 20 grudnia 2018 roku

 

Anna Łoszczyńska    Prezes

Joanna Bociąg  Wiceprezes

 


FUNDACJA TRIFOLIUMFUNDACJA TRIFOLIUM

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016

 

Niniejsze sprawozdanie jest  jednocześnie  sprawozdaniem z działalności Fundacji za rok 2016 oraz sprawozdaniem merytorycznym Fundacji za rok 2016.
Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, sprawozdanie to jest sprawozdaniem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Skierowane jest ono do Ministra Pracy i Polityki Społecznej jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji zgodnie z § 2 pkt 4 statutu Fundacji. Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (dalej: „rozporządzenie”).

Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23 ust.6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: „ustawa”). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją pożytku publicznego, sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez ministra w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy.

 

1. Informacje ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)
Nazwa: Fundacja Trifolium
Siedziba: Baranowo
Adres: ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo
Adres do korespondencji: ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo
Adres poczty elektronicznej:  biuro@fundacjatrifolium.org.pl
Data wpisu w KRS: 09 stycznia 2014 roku
Numer KRS: 0000492686
Numer REGON: 30264308100000

 

2. Informacje o członkach zarządu:

Anna Łoszczyńska – Prezes     

Joanna Bociąg – Wiceprezes

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:w zakresie działalności nieodpłatnej:

1. Działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów, w tym z zakresu kształcenia ustawicznego.

2. Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia, w tym także organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego.

3. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.

4. Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych.

5. Organizowanie i wspomaganie rzeczowe, praktyk i staży zawodowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności.

6. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej.

7. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej.

9. Prowadzenie akcji promujących poprawę systemu edukacji w szczególności zachowań przedsiębiorczych.

10. Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie działalności badawczej.

11. Udzielanie stypendiów/grantów osobom fizycznym lub darowizn/grantów na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.
w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego.

12. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.

13. Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych

14. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej

15. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.

 

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych ( § 2 pkt 2 rozporządzenia)
W roku 2016 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:

„Drugie Śniadanie do tornistra – co zamiast kanapki z serem? Jak urozmaicić jadłospis ucznia? – Promocja zdrowego odżywiania” dotowanego przez Gminę Tarnowo Podgórne. Celem warsztatów żywieniowych było uświadomienie rodzicom i dziadkom wagi wysokowartościowych posiłków i ich bezpośredniego wpływu na kondycję i stan zdrowia młodego człowieka. Problematyka nadmiernego spożycia tłuszczy trans, cukrów i związków chemicznych w jadłospisie młodych obywateli jest poruszana od wielu lat w związku z nadmiernym przyrostem wagi wśród polskiej młodzieży.

Warsztaty odbyły się 22-10-2016 w salce Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Tarnowie Podgórnym. W trakcie warsztatów odbył jest wykład oraz degustacja różnych produktów śniadaniowych

 

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych (§ 2 pkt2 rozporządzenia)

W 2016 r. w Fundacja podpisała następujące umowy:Umowa z Gminą Tarnowo Podgórne na realizację zadania publicznego „Drugie Śniadanie do tornistra – co zamiast kanapki z serem? Jak urozmaicić jadłospis ucznia? -Promocja zdrowego odżywiania”

4. Działalność gospodarcza (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)
W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

5. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)
By zrealizować swoje cele statutowe, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytkupublicznego w następującym zakresie:

a) tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych opartych na współpracy między społecznościami lokalnymi,

b) prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z celami działaniaFundacji,

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)
W roku 2016 zarząd Fundacji podjął uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2015- Uchwała nr 1/2015 Rady Fundacji TRIFOLIUM z dnia 28 czerwca 2016 r. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 – Uchwała nr 2/2015 Rady Fundacji TRIFOLIUM z dnia 28 czerwca 2016 r. o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2015 oraz- Uchwała nr 1/2016 Zarządu Fundacji TRIFOLIUM z dnia 24 października 2016 r. o zatwierdzeniu instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

7. Informacja o przychodach (§ 2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 ustawy)
W roku 2016 uzyskano przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 24.443,51 złotych.Nie prowadzono działalności gospodarczej.

8. Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 lit. custawy)
Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 20.380,92 złotych,koszty administracyjne wyniosły 0,00złotych,koszty działalności gospodarczej 0,00 złotych,a pozostałe koszty 0,00złotych.

9. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-drozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 4 ustawy)
W roku 2016 z tytułu umów zlecenia Fundacja wypłaciła wynagrodzenia w kwocie 800,00 złotych.
Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych organów Fundacji.
W ramach działalności Fundacji w roku 2016 działało 2 wolontariuszy w rozumieniu ustawy.

10. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-jrozporządzenia)
Fundacja w roku 2016 nie udzielała pożyczek.
Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki pieniężne wynosiły 5.734,32 zł
Fundacja w roku 2016 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych.
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2016 roku aktywaFundacji wynosiły 5.734,32 złotych, zaś zobowiązania Fundacji wynosiły 0,00 złotych.

11. Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit.d ustawy)
W roku 2016 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

12. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 rozporządzenia)
W ciągu roku były składane deklaracje rozliczeniowe.

13. Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f ustawy)
Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2016.

14. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy)
Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2016 przychodówz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie wydatkowałapochodzących stąd środków). Fundacja nie korzystała w roku 2016 z uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 lit e ustawy.

Baranowo, dnia 22 grudnia 2017 roku

 

Anna Łoszczyńska Prezes

Joanna Bociąg Wiceprezes

 


FUNDACJA TRIFOLIUM

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZA ROK 2015

Niniejsze sprawozdanie jest jednocześnie sprawozdaniem z działalności Fundacji za rok 2015 oraz sprawozdaniem merytorycznym Fundacji za rok 2015.

Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, sprawozdanie to jest sprawozdaniem, o którym
mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Skierowane jest ono
do Ministra Pracy i Polityki Społecznej jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji zgodnie z § 2 pkt 4 statutu Fundacji. Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (dalej: „rozporządzenie”).

Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23 ust.
6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: „ustawa”). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją
pożytku publicznego, sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym
przez ministra w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy.

1. Informacje ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)

Nazwa: Fundacja Trifolium

Siedziba: Baranowo

Adres: ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo

Adres do korespondencji: ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo

Adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjatrifolium.org.pl

Data wpisu w KRS: 09 stycznia 2014 roku

Numer KRS: 0000492686

Numer REGON: 30264308100000

1. Informacje o członkach zarządu:
Anna Łoszczyńska – Prezes
Joanna Bociąg – Wiceprezes

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 • w zakresie działalności nieodpłatnej:

1. Działalność edukacyjną, w tym organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów, w tym z zakresu kształcenia ustawicznego.
2. Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia, w tym także organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego.
3. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.
4. Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych.
5. Organizowanie i wspomaganie rzeczowe, praktyk i staży zawodowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności.
6. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej.
7. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej.
9. Prowadzenie akcji promujących poprawę systemu edukacji w szczególności zachowań przedsiębiorczych.
10. Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie działalności badawczej.
11. Udzielanie stypendiów/grantów osobom fizycznym lub darowizn/grantów na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

 • w zakresie działalności odpłatnej pożytku publicznego:

12. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.
13. Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych
14. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej
15. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych ( § 2 pkt 2 rozporządzenia)

W roku 2015 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:

Prowadzenie projektu „1000 Twarzy Tarnowa Podgórnego” dotowanego przez Polsko – Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego „Równać Szanse”.
Głównym celem realizacji projektu było działanie mające na celu nabycie przez młodzież uczestniczącą w projekcie kompetencji społecznych, wyrównanie szans w stosunku do młodzieży żyjących w dużych aglomeracjach oraz umożliwienie realizacji pasji hobbystycznych.
Od rozpoczęcia realizacji projektu tj. Od 01.09.2014 roku młodzież pogłębiała umiejętności tworzenia fotografii oraz budowania wzajemnych relacji, planowania czasu, tworzenia i realizacji harmonogramów działań.

Realizacja projektu ”Samorządni mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne zamieniają graty na rabaty
Głównym celem projektu było zaangażowanie lokalnej młodzieży w działania samorządowe oraz wyrobienie wśród społeczności lokalnej nawyku wydawania zużytego sprzętu w wyznaczone miejsca zamiast porzucanie ich w przestrzeni publicznej. Uczestnikami projektu była ośmioosobowa grupa lokalnej młodzieży uczącej się w Gimnazjum w Baranowie, której celem było przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami władz samorządowych jak sołtys, wójt i burmistrz a następnie opublikowanie ich w lokalnej prasie. Na koniec projektu współtworzyli festyn rodzinny dla lokalnej społeczności z konkursami traktującymi o edukacji ekologicznej.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych (§ 2 pkt 2 rozporządzenia)

W 2015 r. w Fundacja podpisała następujące umowy:
Umowa dotacji „Samorządni mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne zamieniają graty na rabaty”
Umowa leasingu na samochód osobowy

4. Działalność gospodarcza (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

5. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)

By zrealizować swoje cele statutowe, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku
publicznego w następującym zakresie:

a) tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych opartych na współpracy między społecznościami lokalnymi,
b) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjnych mających na celu
przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie
c) otwieranie kanałów i platform umożliwiających komunikację i wymianę idei między
lokalną młodzieżą,
d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialnego zachowania, pozytywnego nastawienia i kreowanie wzorców zachowań oraz umiejętności etycznego
postępowania,
e) prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z celami działania
Fundacji,

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

W roku 2015 zarząd Fundacji podjął uchwały w zakresie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2014

7. Informacja o przychodach (§ 2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 ustawy)

W roku 2015 uzyskano przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 59 341,90 złotych.
Nie prowadzono działalności gospodarczej.

8. Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 lit. c
ustawy)

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 42 009,45 złotych,
koszty administracyjne wyniosły 364,70 złotych,
koszty działalności gospodarczej 0,00 złotych,
a pozostałe koszty 16 214,00 złotych.

9. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-d
rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 4 ustawy)

W roku 2015 z tytułu umów zlecenia Fundacja wypłaciła wynagrodzenia w kwocie 2 498złotych.

Fundacja nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych organów Fundacji.

W ramach działalności Fundacji w roku 2015 nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.

10. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j
rozporządzenia)

Fundacja w roku 2015 nie udzielała pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku środki pieniężne wynosiły 1 671,73zł

Fundacja w roku 2015 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2015 roku aktywa
Fundacji wynosiły 1 671,73 złotych, zaś zobowiązania Fundacji wynosiły 0,00 złotych.

11. Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit.
d ustawy)

W roku 2015 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

12. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 rozporządzenia)

W ciągu roku były składane deklaracje rozliczeniowe VAT-7K i deklaracja CIT-8 za rok 2014.

13. Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f ustawy)

Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2015.

14. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy)

Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2015 przychodów
z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie wydatkowała
pochodzących stąd środków). Fundacja nie korzystała w roku 2015 z uprawnień, o których mowa w art. 23 ust. 6d pkt 5 lit e ustawy.

Baranowo, dnia 22 grudnia 2016 roku

__________________ __________________
Anna Łoszczyńska Joanna Bociąg
Prezes Wiceprezes

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

FUNDACJA TRIFOLIUM

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ZA ROK 2014

Niniejsze sprawozdanie jest jednocześnie sprawozdaniem z działalności Fundacji za rok 2014 oraz sprawozdaniem merytorycznym Fundacji za rok 2014. Jako sprawozdanie z działalności Fundacji, sprawozdanie to jest sprawozdaniem, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Skierowane jest ono do Ministra Pracy i Polityki Społecznej jako ministra właściwego ze względu na cele Fundacji zgodnie z § 2 pkt 4 statutu Fundacji. Sprawozdanie to spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (dalej: „rozporządzenie”).

Jako sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie to spełnia wymagania określone w art. 23 ust. 6d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dalej: „ustawa”). Jednakże ze względu na to, że Fundacja nie jest obecnie organizacją pożytku publicznego, sprawozdanie nie zostało sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez ministra w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy.

1. Informacje ogólne (§ 2 pkt 1 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)

Nazwa: Fundacja Trifolium

Siedziba: Baranowo

Adres: ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo

Adres do korespondencji: ul. Wypoczynkowa 73, 62-081 Baranowo

Adres poczty elektronicznej: biuro@fundacjatrifolium.org.pl
Data wpisu w KRS: 09 stycznia 2014 roku

Numer KRS: 0000492686

Numer REGON: 30264308100000

1. Informacje o członkach zarządu:

Anna Łoszczyńska – Członek Zarządu

Joanna Bociąg – Członek Zarządu

Cele statutowe:

1. Działalność edukacyjna, w tym organizowanie szkoleń, warsztatów i kursów, w tym z zakresu kształcenia ustawicznego.

2. Rozpowszechnianie i realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowatorskich form kształcenia, w tym także organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i paneli nie mających charakteru kształcenia ustawicznego.

3. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego.

4. Wspomaganie instytucji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi poprzez identyfikację i promocję najlepszych praktyk i rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej; pomoc przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowaniu się i zdobyciu nowych umiejętności zawodowych.

5. Organizowanie i wspomaganie rzeczowe, praktyk i staży zawodowych, służących zdobywaniu lub doskonaleniu wiedzy i umiejętności.

6. Prowadzenie poradnictwa, konsultingu oraz działalności informacyjnej.

7. Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub narażonym na ryzyko wykluczenia społecznego i/lub zawodowego.

8. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej.

9. Prowadzenie akcji promujących poprawę systemu edukacji w szczególności zachowań przedsiębiorczych.

10. Gromadzenie danych i informacji oraz prowadzenie działalności badawczej.

11. Udzielanie stypendiów/grantów osobom fizycznym lub darowizn/grantów na rzecz osób prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych ( § 2 pkt 2 rozporządzenia)

W roku 2014 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:

Prowadzenie projektu ‘1000 Twarzy Tarnowa Podgórnego” dotowanego przez Polsko –

Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Programu Grantowego

Równać Szanse”.

Głównym celem realizacji projektu jest działanie mające na celu nabycie przez młodzież

uczestniczącą w projekcie kompetencji społecznych, wyrównanie szans w stosunku do

młodzieży żyjących w dużych aglomeracjach oraz umożliwienie realizacji pasji

hobbystycznych.

Od rozpoczęcia realizacji projektu tj. Od 01.09.2014 roku młodzież pogłębiała umiejętności

tworzenia fotografii oraz budowania wzajemnych relacji, planowania czasu, tworzenia i

realizacji harmonogramów działań.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych (§ 2 pkt

2 rozporządzenia)

Jedynym istotnym zdarzeniem prawnym w działalności Fundacji w roku 2014 był jej wpis do

Krajowego Rejestru Sądowego (a w konsekwencji – wpłata funduszu założycielskiego) oraz

nadanie numerów NIP i REGON.

4. Działalność gospodarcza (§ 2 pkt 3 rozporządzenia)

W roku 2014 Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

5. Opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej

wraz z podaniem kodów PKD (art. 23 ust. 6d pkt 1 ustawy)

By zrealizować swoje cele statutowe, Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku

publicznego w następującym zakresie:

a) tworzenie i realizowanie projektów edukacyjnych opartych na współpracy między

społecznościami lokalnymi,

b) tworzenie i realizowanie programów oraz projektów edukacyjnych mających na celu

przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie

c) otwieranie kanałów i platform umożliwiających komunikację i wymianę idei między

lokalną młodzieżą,

d) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży odpowiedzialnego zachowania, pozytywnego

nastawienia i kreowanie wzorców zachowań oraz umiejętności etycznego

postępowania,

e) prowadzenie szkoleń oraz udostępnianie materiałów związanych z celami działania

Fundacji,

6. Odpisy uchwał zarządu fundacji (§ 2 pkt 4 rozporządzenia)

W roku 2014 zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał.

7. Informacja o przychodach (§ 2 pkt 5 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 ustawy)

W roku 2014 uzyskano przychody z dotacji w wysokości 3.882,99 złotych

Nie prowadzono działalności gospodarczej.

8. Informacja o kosztach (§ 2 pkt 6 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 3 i pkt 5 lit. c

ustawy)

Koszty poniesione na realizację celów statutowych wyniosły 5.394,83 złotych,

koszty administracyjne wyniosły 2.582,02 złotych,

koszty działalności gospodarczej 0,00 złotych,

a pozostałe koszty 0,08 złotych.

9. Informacje o zatrudnieniu i o członkach i wolontariuszach (§ 2 pkt 7 lit. a-d

rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 4 ustawy)

W roku 2014 Fundacja nie zatrudniała nikogo ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeń w

rozumieniu prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani

członkom innych organów Fundacji).

Fundacja nie ma członków. W ramach działalności Fundacji w roku 2014 nie działali

wolontariusze w rozumieniu ustawy.

10. Informacje o pożyczkach, aktywach i zobowiązaniach (§ 2 pkt 7 lit. e-j

rozporządzenia)

Fundacja w roku 2014 nie udzielała pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku środki pieniężne wynosiły 917,89 zł

Fundacja w roku 2014 nie posiadała obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała nieruchomości

ani środków trwałych.

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2014 roku aktywa

Fundacji wynosiły 917,89 złotych, zaś zobowiązania Fundacji wynosiły 0,00 złotych.

11. Informacje o działalności zleconej (§ 2 pkt 8 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit.

d ustawy)

W roku 2014 Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani

samorządowe.

12. Informacje o rozliczeniach i deklaracjach podatkowych (§ 2 pkt 9 rozporządzenia)

W ciągu roku nie były składane deklaracje podatkowe. Deklaracja CIT-8 za rok 2014 została

złożona w roku 2015.

13. Informacje o kontrolach (§ 3 rozporządzenia oraz art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. f ustawy)

Działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli w roku 2014.

14. Inne informacje wymagane przez ustawę (art. 23 ust. 6d pkt 5 lit. a, b i e ustawy)

Fundacja, nie będąc organizacją pożytku publicznego, nie uzyskała w roku 2014 przychodów

z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (a w konsekwencji nie wydatkowała

pochodzących stąd środków). Fundacja nie korzystała w roku 2014 z uprawnień, o których mowa

w art. 23 ust. 6d pkt 5 lit e ustawy.

Baranowo, dnia 25 czerwca 2014 roku

Anna Łoszcztńska Joanna Bociąg

Członek Zarządu Członek Zarządu