Nasza działalność statutowa

Fundacja pod nazwą “Fundacja Trifolium” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz Statutu.

KOMU POMAGAMY ( Działalność Statutowa )

Odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności, we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego realizujemy projekty w obszarach:

  • Aktywnego poszukiwania pracy
  • Budowania ścieżek rozwoju zawodowego
  • Budowania własnej wartości
  • Budowanie zespołów
  • Podnoszenia kompetencji sprzedażowych i negocjacyjnych
  • Umiejętności komunikacyjnych i asertywności
  • Rozwoju innych kompetencji społecznych